Όροι και προϋποθέσεις χρήσης:

1. Η ιστοσελίδα www.nounoubasketaki.gr (εφεξής «Ιστότοπος») έχει δημιουργηθεί από την ανώνυμη εταιρία «FRIESLANDCAMPINA HELLAS SA» (εφεξής η «FCH») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή. Η FCH, είτε η ίδια, είτε μέσω τρίτων συνεργατών της, διαχειρίζεται τον Ιστότοπο με σκοπό την παροχή πληροφοριών, συμβουλών στους επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου (εφεξής ο «Χρήστης») σχετικά με την FCH και τα προϊόντα της.

2. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους η FCH δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί οποτεδήποτε & χωρίς προειδοποίηση, ενώ η χρήση του Ιστότοπου προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών από τον Χρήστη, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου διέπεται από ειδικότερους όρους, αυτοί θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο με τους παρόντες, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.

3. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την πρόσβαση στον Ιστότοπο, τον οποίο επισκέπτεται με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Ο Χρήστης υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστότοπου και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, υποχρεούται δε να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του.

4. Η FCH καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο του Ιστότοπου να διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένο, σε καμία, όμως, περίπτωση δεν φέρει ευθύνη έναντι του Χρήστη ή τρίτου για οποιασδήποτε φύσης ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών αυτού ή που προκαλείται ή σχετίζεται με τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του.

5. Επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα, σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, κείμενα και οτιδήποτε άλλο εμφανίζεται και περιέχεται στον Ιστότοπο, αποτελούν προστατευόμενα κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της FCH ή τυχόν τρίτων συνεργατών της. Απαγορεύεται ρητώς στον Χρήστη οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον Ιστότοπο.

6. Οι σύνδεσμοι (links), που βρίσκονται στον Ιστότοπο, πιθανόν να μεταφέρουν τον Χρήστη εκτός αυτού, σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την FCH. Στην περίπτωση αυτή, η FCH δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών.

7. Τα υποδείγματα αιτήσεων, που τυχόν περιέχονται στον Ιστότοπο καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προβάλλονται σ’ αυτόν δύνανται να αντικατασταθούν / τροποποιηθούν / καταργηθούν οποτεδήποτε από την FCH κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ο Χρήστης απαγορεύεται να τροποποιεί ή/και παραποιεί τα υποδείγματα των εν λόγω αιτήσεων, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, η FCH διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά του Χρήστη και τυχόν άλλων υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.

8. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

9. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποιοσδήποτε μπορεί να απευθύνεται στη FCH & στο τηλ: 800 11 668 668.